Polityka prywatności 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informujemy, iż:

 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych nam poprzez rejestrację do newslettera, rejestrację konta w ramach serwisu blogowego lub przesłanie listów do redakcji, pozostaje Artefakt.edu.pl sp. z o.o. z siedzibą 31-153 Kraków ul. Szlak 77/222, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. Przetwarzamy dane osobowe obejmujące wszystkie następujące lub jedynie wybrane dane: tożsamość (imię i nazwisko, a także pseudonim literacki/artystyczny/prasowy itp.), adres (w zależności od podanego adresu - adres zamieszkania, zameldowania lub korespondencyjny), numer telefonu, adres e-mail, NIP, datę urodzenia. Rejestracja do newslettera powinna wymagać podania jedynie adresu e-mail i loginu / imienia.

 4. Dane pozyskujemy wyłącznie od osób dobrowolnie je przekazujących, tj. osób rejestrujących konto do usługi blogowej w serwisie Okcydent.pl, nawiązujących kontakt z redakcją lub osób rejestrujących się na cele odbioru naszego newslettera.

 5. Celem przetwarzania danych osobowych pozostaje:

  1. realizacja na rzecz Klientów transakcji usługowych właściwych dla przedmiotu działalności Artefakt.edu.pl sp. z o.o. i doręczania związanej z tym korespondencji,

  2. doręczanie materiałów marketingowych (jedynie do osób, które zamówiły usługę newslettera),

  3. umożliwienie logowania się do świadczonych na rzecz Klientów usług odpłatnych i nieodpłatnych,

  4. realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa, tj. przede wszystkim prawa podatkowego (przechowywanie dowodów zrealizowanych transakcji) oraz cywilnego (przechowywanie dowodów realizacji zawartej z Klientem umowy do czasu przedawnienia wynikających z niej roszczeń),

  5. ewentualne dochodzenie roszczeń na drodze polubownej i sądowej lub rozpatrywanie reklamacji i innych postępowań związanych z realizacją umów cywilnoprawnych.

 6. Nie przekazujemy żadnych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej.

 7. Do otrzymanych przez nas danych osobowych dostęp uzyskać mogą pracownicy Artefakt.edu.pl sp. z o.o., urzędy i instytucje państwowe uprawnione do tego na mocy obowiązujących przepisów prawnych, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe (w przypadku doręczeń przesyłek materialnych), w tym pocztowej komunikacji elektronicznej, niezbędne do realizacji transakcji i dostawy zamówionych materiałów marketingowych, podmioty świadczące nam usługi bankowe i księgowe w zakresie danych osobowych odnotowanych w dokumentacji rozliczeń, dostawcy usług hostingowych właściwych dla realizowanych transakcji lub komunikacji elektronicznej. W przypadku dobrowolnych publikacji o charakterze blogowym lub listów do redakcji przeznaczonych do opublikowania dane osobowe Klienta (pseudonim, opcjonalnie imię, nazwisko, inne dane np. kontaktowe itp.) mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców wraz z opublikowanymi na rzecz Klienta treściami, co następuje wyłącznie na jego żądanie.

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz w zakresie ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia w terminach wskazanych w prawie cywilnym, natomiast w zakresie danych powierzonych nam w celu otrzymywania materiałów marketingowych, będą one przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej na ten cel zgody. W zakresie newslettera lub zarejestrowanego konta w ramach usług blogowych dane wykorzystane na cele rejestracji zostają usunięte z chwilą likwidacji konta lub rezygnacji z newslettera, za wyjątkiem danych związanych z materiałami już opublikowanymi przez Klienta tj. podanymi do powszechnej wiadomości przez Klienta i objętych wyjątkami wskazanymi w ustawie Prawo prasowe.

 9. Osoby, których dotyczą dane osobowe, są w każdym czasie uprawnione do dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Wyjątki dotyczące usunięcia danych osobowych wskazane zostały w pkt. 8.

 10. Osoby, których dotyczą dane osobowe, mogą w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę, w formie pisemnej kierując przesyłkę listową na adres Administratora danych lub mailowo na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, ani nie wyklucza dalszego ich wykorzystania w zakresie prawem nakazanym.

 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz zarazem stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy przez strony, w tym umów o świadczenia nieodpłatne m.in. o dostawę bezpłatnych materiałów marketingowych oraz świadczenie nieodpłatnych usług publikacji o charakterze blogowym. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych do realizacji wymienionych czynności rodzi więc skutek w postaci braku możliwości ich wykonywania.

 12. Osoby, których dotyczą dane osobowe, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Skarga taka jest zwolniona z opłat.

 13. Przekazane do Artefakt.edu.pl sp. z o.o. dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 

TPL_BACKTOTOP