W 2018 r. eksport z Unii Europejskiej stanowił 15,6 proc. światowego eksportu, a import do Unii 13,9 proc. światowego importu, co sprawiło, że UE, obok USA i Chin, jest jednym z największych na świecie podmiotów handlowych.

Według Parlamentu Europejskiego zjednoczona Europa zawsze popierała wymianę handlową nie tylko poprzez usuwanie barier w handlu między państwami członkowskimi, ale również poprzez zachęcanie innych państw do handlu z Unią. I robi to bardzo skutecznie.

Umowy handlowe

Obecnie Unia jest stroną ok. 130 obowiązujących umów handlowych lub umów oczekujących na decyzję, na etapie przyjmowania lub realizacji, lub w trakcie negocjacji. „Umowy handlowe są nie tylko okazją do obniżenia taryf, ale również do skłonienia unijnych partnerów do uznania unijnych norm jakości i norm bezpieczeństwa oraz do poszanowania produktów o chronionej nazwie pochodzenia, takich jak francuskie szampan czy ser Roquefort. Jest to bardzo ważne, ponieważ europejskie produkty żywnościowe cieszą się światową renomą ze względu na ich doskonałą jakość i tradycję, z której się wywodzą” – wskazuje PE.

Handel może stać się politycznym narzędziem zmieniającym świat na lepsze. Dlatego Unia stosuje również umowy handlowe w celu określenia norm środowiskowych i norm pracy, na przykład w celu uniknięcia wwozu produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy dzieci. Ostatnią umowę handlową Unia Europejska podpisała z Wietnamem. Parlament Europejski zatwierdził ją w lutym 2020 roku. Wiele innych umów jest w trakcie negocjacji. W maju 2021 r. europarlament zatwierdził umowę o handlu i współpracy między Unią a Wielką Brytanią, co załatało pustkę powstałą po brexicie.

Unijny eksport i import

Będąc częścią największego na świecie jednolitego rynku, przedsiębiorstwa europejskie uzyskują korzyści skali. Czerpią również korzyści z porozumień handlowych, które umożliwiają im eksport oferowanych usług i towarów. Jednocześnie przedsiębiorstwa zagraniczne, które chcą eksportować na rynek zjednoczonej Europy, muszą spełniać te same wysokie standardy, co lokalne przedsiębiorstwa, więc nie istnieje ryzyko nieuczciwej konkurencji ze strony przedsiębiorstw spoza Unii wybierających „drogę na skróty”.

W ubiegłym pandemicznym roku eksport europejski zmniejszył się mniej niż import, w związku z czym bilans handlowy wzrósł ze 192 mld euro w 2019 r. do 217 mld euro w 2020 roku. Głównym partnerem eksportowym Unii Europejskiej w 2020 i 2021 r. były Stany Zjednoczone, a importowym Chiny (w 2020 r.) i Wielka Brytania (w 2021 r.). USA z udziałem 18,3% pozostały najczęstszym krajem docelowym dla towarów eksportowanych w 2020 roku. Drugim co do wielkości krajem docelowym eksportu była Wielka Brytania (14,4% ogólnej liczby w UE), a następnie Chiny (10,5%).

Parlament Europejski podkreśla, że handel z państwami spoza Unii doprowadził do powstania milionów miejsc pracy w Europie. Komisja Europejska oszacowała, że w 2017 r. około 36 mln miejsc pracy było związanych z handlem z państwami spoza zjednoczonej Europy. Dzięki jednolitemu rynkowi wzrosła również wymiana handlowa między państwami członkowskimi. Jedna piąta miejsc pracy powiązanych z eksportem znajduje się w innym państwie członkowskim niż państwo eksportujące. Parlament wskazuje też, że import towarów i usług z krajów spoza Unii Europejskiej zmusił ponadto przedsiębiorstwa europejskie do zwiększenia konkurencyjności, co dla konsumentów oznacza większy wybór i niższe ceny.

 

 

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

 TPL_BACKTOTOP