Parlament Europejski podjął ważne tematy dotyczące szczelności granic unijnych i polityki migracyjnej, eksploatacji Antarktydy oraz karania korupcji jako łamania praw człowieka.

Zwalczanie korupcji

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję, w której - w ramach globalnego systemu sankcji UE za łamanie praw człowieka - wzywa do uznania korupcji za przestępstwo podlegające karze. Rezolucję poparło 584 posłów, 73 było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu.

W dokumencie uznano, że korupcja ma negatywny wpływ na stan praw człowieka i często podważa funkcjonowanie i prawomocność instytucji oraz praworządność. Jednak w przeciwieństwie do podobnych systemów na całym świecie, takich jak amerykańska tzw. ustawa Magnitskiego, obecny globalny system sankcji UE za łamanie praw człowieka (GHRSR), uchwalony w grudniu 2020 roku, nie obejmuje naruszeń praw człowieka, związanych z korupcją jako przestępstwa podlegającego karze w postaci sankcji.

Parlament chce to zmienić i wzywa Komisję Europejską do przedstawienia wniosku ustawodawczego, który rozszerzy zakres GHRSR, tak aby objął te przestępstwa. Europosłowie powinni mieć również możliwość wskazywania przypadków poważnego łamania praw człowieka, które powinny podlegać sankcjom, aby zwiększyć legitymację systemu sankcji.

W rezolucji wezwano też do wprowadzenia głosowania większością kwalifikowaną w przypadku uchwalania sankcji w ramach zakresu zastosowania GHRSR, ponieważ pozwoliłoby to na skuteczniejsze wdrożenie systemu. Ponadto europosłowie potępili wszelkie sankcje odwetowe, nałożone na UE, jej instytucje i posłów do Parlamentu, organy lub obywateli, wyłącznie za stanie na straży praw człowieka, demokracji i praworządności poprzez GHRSR.

Reakcja UE na takie środki odwetowe ze strony państw trzecich musi być szybka i skoordynowana - podkreślają deputowani do PE, dodając, że umowy dwustronne z tymi państwami nie mogą podważać ram sankcji UE oraz jej wiarygodności w polityce zagranicznej.

Polityka migracyjna

Parlament Europejski zatwierdził miliardowe środki na zarządzanie unijnymi granicami oraz uporządkowanie polityki migracyjnej. W sumie ponad 16 mld euro UE lokuje w latach 2021-2027 w dwóch funduszach odnoszących się do kontaktów z obywatelami państw trzecich.

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji ma do dyspozycji 9,88 mld euro. Środki te mają wzmocnić wspólną politykę azylową UE, uporządkować legalną migrację, zgodnie z potrzebami państw członkowskich, wesprzeć integrację obywateli państw trzecich i ułatwić walkę z nielegalnym przekraczaniem unijnych granic. Europosłowie akcentowali konieczność skłonienia państw członkowskich do bardziej sprawiedliwego podziału odpowiedzialności za przyjmowanie uchodźców i osób ubiegających się o azyl w całej UE.  

Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami będzie w tej perspektywie finansowej dysponował kwotą 6,24 mld euro. Środki te mają służyć wzmocnieniu zarządzania granicami zewnętrznymi UE, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania praw podstawowych. Innym z celów jest zharmonizowanie polityki wizowej w ramach całej UE oraz zapewnienie właściwej ochrony dla osób szczególnie narażonych podczas podróży do Europy, w szczególności dzieci bez opieki. Fundusze zostaną uruchomione po zatwierdzeniu regulaminów i opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym. Przepisy będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku.

Esploatacja Antarktydy

Europosłowie domagają się przełamania impasu w międzynarodowych negocjacjach dotyczących ustanowienia dwóch chronionych obszarów morskich na Antarktydzie. W przyjętym w czwartek projekcie rezolucji podkreślają pilną potrzebę osiągnięcia porozumienia przez strony negocjujące w ramach Komisji ds. Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (CCAMLR). Na posiedzeniu plenarnym PE zachęcano unijne instytucje UE do odgrywania wiodącej roli i domagania się intensyfikacji wysiłków dwustronnych i wielostronnych, w szczególności z krajami, które wielokrotnie sprzeciwiały się zawarciu umowy.

Zgodnie z tekstem dwa proponowane chronione obszary mogłyby mieć łączną powierzchnię około 3 mln km kw. i stworzyłyby jeden z największych morskich obszarów ochrony w historii. Zawarcie umów w tej sprawie przyczyniłoby się do realizacji unijnych zobowiązań w zakresie ochrony bioróżnorodności morskiej. Byłby to również istotny wkład w globalny wymiar unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej 2030, w ramach której PE chce uzyskania prawnej ochrony co najmniej 30 proc. obszaru morskiego UE.

Oceany - przypomina PE - są największym na świecie pochłaniaczem aktywnego węgla. Jednak zmiany ekosystemów morskich i przybrzeżnych oraz postępująca utrata bioróżnorodności morskiej osłabiają ich odporność, zwłaszcza w odległych i delikatnych ekosystemach, takich jak Antarktyda, gdzie występuje niezwykle bogata i zróżnicowana bioróżnorodność.

Porozumienie w sprawie ustanowienia dwóch obszarów chronionych w ramach CCAMLR mogłoby zostać wykorzystane jako podstawa w globalnych negocjacjach podczas konferencji ONZ na temat różnorodności biologicznej COP15, która odbędzie się w Kunming w Chinach w październiku 2021 r.

 

Źródło informacji: EuroPAP News

 TPL_BACKTOTOP